top of page

1 Algemene voorwaarden puppycoach en wandelcoach. versie 20/05/2020.

Algemeen geldend voor coaching, uitlaat- en oppasdiensten.

 

De onderhavige algemene voorwaarden gelden voor dienstverlening geleverd door Wandellust Gent: oppas- en uitlaatdienst voor hond en kat, verder aangeduid als: Wandellust Gent. De maatschappelijke zetel bevindt zich in Buffelstraat 17, 9000 Gent. Het ondernemingsnummer is BE708.906.979. Het rekeningnummer: BIC: KREDBEBB. BBAN of IBAN: BE23737001838191.

 

De algemene voorwaarden gelden vanaf de plaatsing van de reservatie. Een reservatie van een dienst kan niet plaatsvinden voordat de klant de algemene voorwaarden heeft gelezen én goedgekeurd.

 

De onderhavige algemene voorwaarden hebben voorrang op de eventuele voorwaarden van de klant. Iedere wijziging aan de algemene voorwaarden bij een contract tussen Wandellust Gent en de klant, moet schriftelijk worden vastgelegd en ondertekend worden door de contractspartijen, met name Wandellust Gent en de klant.

 

Reservering en bevestiging van puppy coaching en/wandelcoaching.

 

Een dienst wordt per e-mail of telefonisch aangevraagd. Elke dienst dient per e-mail bevestigd te worden door Wandellust Gent. Enkel bij e-mail bevestiging is de aangevraagde dienst bindend. Wandellust Gent heeft steeds het recht een aangevraagde dienst te weigeren.

 

Garantie en aansprakelijkheid.

Wandellust Gent biedt coaching aan voor mens en hond om de betrokkenheid tussen elkaar te doen groeien. Hierbij worden geen intimiderende of strafgerichte technieken gebruikt.

 

Wandellust Gent biedt geen resultaatgarantie, wel een middelengarantie. Er wordt uitgegaan van vriendelijkheid en respect. Tijdens de begeleiding worden vooral gesprekken gevoerd en soms handelingen verricht. Tussentijdse ondersteuning gebeurt via WhatsApp en e-mail.

 

Bij een huisbezoek wordt de veiligheid van de coach gewaarborgd. Elk dier dat een potentieel gevaar kan vormen, dient voorafgaand aan een sessie naar een aparte ruimte worden geleid en gehouden.

 

Wandellust Gent is niet aansprakelijk voor ongevallen tijdens of na een sessie. Alle diensten vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant.

Tarieven, betalingen en annuleringen.

 

Alle tarieven worden vermeld op de website www.wandellustgent.com. Bij aanvraag van een coaching, gaat men akkoord met het tarief. Verplaatsingskosten bedragen 50 eurocent per km. heen en terug verrekend vanaf 5 km. vanaf de vestiging van Wandellust Gent: Buffelstraat 17, 9000 Gent. Betalingen dienen te gebeuren cash tijdens de sessie of voorafgaand aan de eerste sessie via overschrijving BE23737001838191. Annuleringen kunnen kosteloos geannuleerd worden tot uiterlijk 24 u voor de dag waarop de sessie plaatsvindt. Annuleringen binnen 24u worden aangerekend aan 25 euro.

 

2 Algemene voorwaarden uitlaat- en oppasdiensten. Versie 20/05/2020.

 

Voorwerp van contract en verplichtingen Wandellust Gent.

 

De activiteiten en taken van Wandellust Gent:

1) Kennismakingsgesprek met de klant: In dit kosteloos kennismakingsgesprek worden concrete afspraken gemaakt met name over de sleuteloverdracht, primaire zorg van de honden/katten (plaats bewaring voeding, kattenbakvulling, toediening medicatie …), huishoudelijke taken (kuisproduct, hoeveelheid water planten, …). Dit gebeurt op basis van de informatiefiche bij reservatie en dient te worden ondertekend ‘voor akkoord’ door de klant.

2) Sleuteloverdracht en goed beheer.

3) Wandellust Gent voorziet geen uitlaatdienst (wel oppasdienst) tijdens weekends of officiële wettelijke feestdagen.

4) Het uitlaten van de honden gebeurt altijd aangelijnd.

5) Uitlaten van aangelijnde honden/katten in omgeving van de woning van de klant/natuurgebied/losloopweide:

o De hond bij regen/sneeuw handdoek droog terug brengen.

o Steeds voorzien van water bij thuiskomst.

6) Vervoeren van honden door middel van een elektrische bakfiets. Deze is voorzien van de nodige aangepaste modaliteiten voor het transporteren van honden.

7) Oppasdienst aan huis voor honden en katten:

o primaire zorg aan honden en katten zijnde: steeds voorzien van water en voedsel, reinigen van kattenbak(ken) en/of bench, toedienen van medicatie indien nodig, verdere verzorging indien gewenst door de klant (Met uitsluiting van wassen, trimmen of knippen van de vacht.), spel en aaien.

o Huishoudelijke taken: Planten water geven met uitsluiting van planten en bloemen in elke hoedanigheid buitenshuis, postbus ledigen, vuilnis buiten plaatsen op de stoep, gordijnen/rolluiken dicht en/of open doen, stofzuigen en dweilen énkel in de afgebakende ruimte waar de honden/katten verblijven en de afgebakende ruimte stofzuigen waar de kattenbak/bench staat. Deze ruimtes worden bij het kennismakingsgesprek strikt afgesproken.

o Andere: Indien vraag naar oppasdienst voor huisdieren (zoals knaagdieren of vissen) andere dan honden/katten dient dit bij élke reservatie kenbaar gemaakt te worden en dient goedgekeurd te worden door Wandellust Gent. Wandellust Gent heeft het recht deze aan te rekenen als een volwaardige oppasdienst indien deze een evenwaardige aandacht vereist (zoals hok of aquarium volledig reinigen). Wandellust Gent heeft het recht om oppasdienst voor huisdieren andere dan honden en katten te weigeren.

8) Wandellust Gent heeft steeds het recht om een reservatie of dienst te weigeren. Deze weigering kan alsnog gebeuren bij het kennismakingsgesprek.

9) Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht Wandellust Gent niet bij machte is om de oppas- en/of uitlaatdienst te verlenen, zal Wandellust Gent de klant zo spoedig mogelijk verwittigen. Eventuele schade kan niet worden verhaald op Wandellust Gent. 10) Bij noodweer (extreme gladheid, stormweer, zwaar onweer),extreme hitte (Vanaf 30°C) of vuurwerk zal het uitlaten van honden opnieuw bekeken worden naargelang de situatie en zal Wandellust Gent één van onderstaande beslissingen nemen:

o Of verkorten van de duur van de wandeling.

o Of verplaatsen van de wandeling doorheen de dag (naar de ochtend of naar de avond)

o Of de wandeling annuleren.

Bij wijziging zal Wandellust Gent de klant steeds verwittigen en samen zoeken naar een oplossing.

11) Bij vermoeden van ziekte zal Wandellust Gent contact opnemen met de dierenarts opgegeven door de klant. Indien nodig brengen wij een bezoek aan de desbetreffende dierenarts. Indien nodig, zal de nodige medicatie worden aangekocht en worden toegediend. De kosten die hier uit voortvloeien, zullen worden verrekend bij opmaak van de eindfactuur. Wandellust Gent zal de klant hiervan op de hoogte brengen.

12) Indien vereist, zal Wandellust Gent eerste hulp toedienen bij de desbetreffende honden/katten. Wandellust Gent heeft bij de uitlaatdienst steeds een EHBO kit bij de hand.

13) Bij onverwacht overlijden van een dier zal Wandellust Gent contact opnemen met de klant of de contactpersoon in geval van nood om te overleggen welke stappen dienen te worden genomen.

 

Verplichtingen van de klant.

 

1) Alle aanvragen gebeuren via email en dienen door Wandellust Gent bevestigd te worden via email. 3

2) De klant dient ervoor te zorgen dat de woning waar de dieren verblijven toegankelijk is gedurende de gehele dienstverlening. De toegangsdeur, de sleutel en het slot dienen goed te functioneren. Wandellust Gent dient in het bezit te zijn van de sleutel ten laatste 1 dag voor de startdatum van de dienstverlening. Wandellust Gent verzorgt het ophalen en het terugbrengen van de sleutel.

3) Concrete afspraken over de sleuteloverdracht worden schriftelijk opgesteld (Sleuteldocument) tijdens het kennismakingsgesprek en worden ondertekend voor akkoord door de klant.

4) Indien er derden aanwezig (zouden) zijn in het huis waar de dieren verblijven (familie, vrienden, huishoudhulp…) tijdens de volledige duur van de oppasdienst, dient dit door de klant gemeld te worden aan Wandellust Gent. Deze melding dient ten laatste te gebeuren op het moment van sleuteloverdracht. Wandellust Gent is niet verantwoordelijk voor schade en/of ongevallen indien er derden in de woning aanwezig zijn tijdens de oppasperiode.

5) De verplichtingen van de klant ten aanzien van de hond/kat:

a. De hond/kat dient gezond te zijn.

b. De vereiste vaccinaties dienen toegediend te zijn.

c. De hond/kat dient preventief behandeld te zijn tegen vlooien, wormen en teken.

6) De verplichtingen van de klant ten aanzien van de primaire zorg van de hond/kat:

a. Het klaarleggen van de ID gegevens en de medische boekjes.

b. Het klaarleggen van de eventueel nodige medicatie voor de volledige duur van de oppasdienst en met aanwijzing van toediening. c. Het klaarleggen van de hals- en leibanden, indien nodig verwarmjasjes.

d. Het klaarleggen van het speelgoed en eventuele snacks en/of kauwbenen.

e. Het voldoende voorhanden zijn van voer voor de gehele oppasperiode.

f. Het voldoende voorhanden zijn van kattenbakvulling voor de gehele oppasperiode.

g. Wandellust Gent zorgt voor poepzakjes. Indien Wandellust Gent extra voeding en/of kattenbakvulling en/of medicatie moet aankopen, is dit ten laste van de klant vermeerderd met de verplaatstingskosten. Deze kosten zullen verrekend worden bij de eindfactuur.

7) De verplichtingen van de klant ten aanzien van de huishoudelijke taken tijdens de oppasdienst:

a. Alle noodzakelijke middelen dienen aanwezig te zijn: i. Stofzuiger, aftrekker, propere dweil, emmer, het vereiste kuisproduct, gieter, eventueel sleuteltje van de brievenbus.

b. Huisvuil wordt door Wandellust Gent buitengeplaatst de avond vóór de ophaaldag. i. De ophaaldag dient gemeld te worden tijdens het kennismakingsgesprek. ii. Huisvuil wordt enkel buitengeplaatst indien ze klaarstaat en toegebonden is:

1. Vuilniszakken (Rest, PMD) worden niet buitengeplaatst indien ze niet toegebonden zijn en/of indien huisvuil niet in de correcte, lees verplichte vuilniszakken zijn gedeponeerd.

2. Papier/karton wordt enkel buitengeplaatst indien ze klaarstaat op de correcte manier zoals ze door Ivago wordt meegenomen: Gesloten karton en/of papier samengebonden door middel van touw.

3. Glas wordt enkel buitengeplaatst indien ze klaarstaat op de correcte manier zoals ze door Ivago wordt meegenomen: In een harde bak (Geen plooibak), zonder deksel.

 

Aansprakelijkheid.

1) De dieren dienen opgenomen te zijn in de familiale verzekering van de klant. 2) Wandellust Gent is verzekerd onder de noemer Burgerlijke Aansprakelijkheid:

a. Schade aan de woning van de eigenaar is gedekt door de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid.

b. Wandellust Gent is niet verantwoordelijk voor schade en/of ongevallen indien er derden in de woning van de eigenaar aanwezig zijn tijdens de gehele oppasperiode.

c. Schade aan de woning van de eigenaar door een inbraak ten gevolge van diefstal of verlies van de sleutel is gedekt door de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid op voorwaarde dat het adres niet op de sleutel staat of het adres niet te vinden is in de buurt van de sleutel.

d. Schade aan de dieren tijdens de oppas- en/of uitlaatdienst is gedekt door de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid.

e. Schade aan de dieren toegebracht tijdens transport inherent aan het uitvoeren van de activiteiten is gedekt door de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid.

 

Betalings- en annuleringsmodaliteiten.

 

1) De tarieven worden vermeld op de website www.wandellustgent.com en zijn weergegeven inclusief BTW (21%).

2) Iedere eerste dag van de maand wordt de factuur van de voorbije maand voor uitlaatdiensten opgemaakt. Bij een oppasdienst wordt de factuur na de dienstverlening opgemaakt. 4

a. De betalingstermijn is 7 kalenderdagen.

3) Indien bij het kennismakingsgesprek (Bijkomende diensten) en/of tijdens het uitvoeren van de desbetreffende dienst (Voer, medicatie, kattenbakvulling aankopen, dierenartskosten, verplaatsingskosten die niet voorzien in de diensten zoals opgesteld op de website) blijkt dat er bijkomende kosten optreden, zullen deze kosten worden verrekend bij de opmaak van de eindfactuur.

4) De betalingstermijn voor het saldo bij de eindfactuur is 7 kalenderdagen na factuurdatum door overschrijving op de bankrekening van Wandellust Gent.

5) Bij niet betaling tegen de vervaldatum, wordt de eerste herinnering kosteloos verzonden. Bij iedere volgende herinnering zijn van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling op het bedrag van de openstaande eindfactuur: a. Aanmaningskosten verschuldigd van 5 euro per aanmaning en bijkomende kosten voor aangetekende zendingen.

6) Alle geschillen vallen onder het Belgisch recht en behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent.

7) Alle annuleringen dienen schriftelijk worden aangevraagd via email.

8) Iedere annulering dient te worden bevestigd door Wandellust Gent via email.

9) Annulering van oppasdienst aan huis: a. wordt aanvaard bij annulering tot 14 kalenderdagen vóór startdatum van de oppasdienst, maar zal voor 50% gefactureerd worden. b. Wordt aanvaard bij aanvraag minder dan 14 kalenderdagen vóór startdatum van de oppasdienst, maar zal voor 100% gefactureerd worden.

10) Annulering van uitlaatdienst: a. Wordt aanvaard bij annulering tot 24 uur vóór startdatum van de uitlaatdienst, maar zal voor 50% gefactureerd worden. b. Wordt aanvaard bij aanvraag minder dan 24 uur vóór startdatum van de uitlaatdienst, maar zal voor 100% gefactureerd worden.

bottom of page